مصاحبه با راحله احمدی مدیر اقامتگاه بوم گردی ساسنگ؛ به زبان انگلیسی و در سایت بین المللی ifpnews نشر داده شد.

از طریق لینک زیر میتوانید متن کامل را مطالعه کنید.


https://ifpnews.com/exclusive/iranian-woman-abandons-city-to-breathe-life-into-remote-village/

 

 راحله احمدی