گزارش برنامه سیمای خانواده از اقامتگاه اکولوژ ساسنگ در تابستان 98

این گزارش به کوشش عباس جندقی عزیز و همراهان گرانقدر ایشان در تابستان گذشته تهیه شده است. ایشان و دوستانشان به صورت اتفاقی ساسنگ را به عنوان مقصد سفر انتخاب کرده بودند و بعد از اولین سفر و تجربه اقامت در اقامتگاه اکولوژ ساسنگ، در سفر دوم برای تهیه گزارش و در سفر سوم به همراه خانواده محترم شان به ما افتخار میزبانی دادند.

مشاهده این ویدئو و توضیحات آقای جندقی خالی از لطف نیست.

پی نوشت: هرچند که مجری برنامه آقای شجاعی مهر به اشتباه ساسنگ را از توابع استان مازندران اعلام می کند، اما این اشتباه را ندید بگیرید و به تماشای این ویدئو بنشینید.