از تهران تا ساسنگ ۵۲۰ کيلومتر فاصله است.

این مسیر را میتوانید با اتوبوس های تهران- آزادشهر یا تهران-گنبد؛ قطار تهران- گرگان؛ پروازهای فرودگاه گرگان و اتومبیل شخصی طی کنید.

تهران ساسنگ

فاصله اکولوژ ساسنگ تا شهر مشهد ۴۸۵ کیلومتر است.

این مسیر را می توانید با پرواز مشهد- گرگان؛ اتوبوس های مشهد به آزادشهر و اتومبیل شخصی طی کنید.

مشهد ساسنگ

از گرگان تا اکولوژ ساسنگ ۱۰۶ کیلومتر فاصله است.

گرگان ساسنگ